Wiper Sp. z o.o.

Fundusze UE

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

WARTOŚĆ PROJEKTU: 239 723,31 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści jeden groszy)

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%